..................................................
หน้าแรก

..................................................
หน้าที่และความรับผิดชอบ
..................................................
ข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตรและการสอน
ข้อมูลสถานประกอบการฯ
ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ

 

..................................................
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี งปม. 2564
..................................................
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2564

..................................................
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
..................................................
เว็บวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
..................................................

  

 

 

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ
  .........................................................................................................................................
1.
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
.........................................................................................................................................
2.
รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพ
.........................................................................................................................................
3.
พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
.........................................................................................................................................
4.
กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.........................................................................................................................................
5.
ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
.........................................................................................................................................
6.
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
.........................................................................................................................................
7.
จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงามตามลำดับขั้น
.........................................................................................................................................
8.
ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................
9.
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................